Location by ULSAN

BLACKUP COFFEE Ulsan OkdongSTORE  블랙업커피 울산 옥동
MON-SUN  월~금 09:00-21:00 / 토~일 10:00-21:00
TEL  052-256-4952
ADDRESS  울산광역시 남구 법대로14번길 21  • (주)블랙업커피
  • 부산광역시 강서구 낙동북로43번길 38-32
  • OWNER. 김명식
  • TEL. 051-806-4952 / 051-807-4952
  • FAX. 051-805-4952
  • Email. blackupcoffee@gmail.com
  • 개인정보책임자. 홍경숙
  • 사업자등록번호. 818-86-00365
  • 통신판매업신고. 제2016-부산강서-00180호 [정보확인]